Banner

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

Delta Medicine B.V.
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact

Bedrijfs gezondheidszorg

Risico Inventarisatie

De Risico Analyse is de ruggegraat van modern arbeidsomstandighedenbeleid. Door 24 jaar ervaring in gedegen arbeidsomstandighedenbeleid in grote en kleine projecten kunnen wij u in maritieme en overdrukomstandigheden van advies dienen.

Wij gebruiken daarvoor internationaal erkende inventarisatie methoden. Als gevolg van het gebruik van deze methode worden de risico's herkend, erkend en in maat en getal uitgedrukt. Met dit instrument kan een werkplan worden opgesteld waarbij de arbeidsomstandigheden worden geoptimaliseerd.

Werkplan

Delta Medicine heeft ervaring in het begeleiden van het opzetten van een werkplan. Wij werken daarbij samen met ervaren Hoger VeiligheidsKundigen (HVK). Wij werken met door ons ontwikkelde sjablonen, waardoor de speerpunten in de arbeidsomstandigheden correct weergegeven worden. 

Auditor

Delta Medicine is ook actief als auditor voor de Risico Analyse van tal van maritieme In- en Offshore gerelateerde sectoren. Deze werkzaamheden worden op geleide van de omvang van de projecten, uitgevoerd met door ons geselecteerde Hoger Veiligheids Kundigen (HVK). Wij kunnen de Nederlandse en Buitenlandse overheden tot onze klanten rekenen.

Preventief Medisch Onderzoek

De inhoud van dit item volgt later.

Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek

Werknemers met gezondheidsklachten, mogelijk als gevolg van het werk, of die gevolgen hebben voor het werk, kunnen een afspraak maken met de bedrijfsarts voor het Arbeidsgezondheidskundig spreekuur. De bedrijfsarts kan de klachten dan beoordelen en adviseren over het te volgen beleid.

Doppler Health Surveillance bij arbeid onder overdruk

Tijdens elke decompressie worden bellen in de weefsels geproduceerd. Normaal gesproken kan een zekere hoeveelheid bellen door de longen verwerkt worden. Bellen kunnen de bekleding van de bloedvaten beschadigen. Het is dus zaak om de hoeveelheid bellen te beperken. Met behulp van een Doppler apparaat zijn wij in staat de bellen te kwantificeren. De hoeveelheid bellen wordt uitgedrukt in een getal.

Met deze methode kunnen we grenzen bepalen en de gezondheid van de caissonwerkers in de gaten houden. Stelselmatig hebben we deze Health Surveillance uitgevoerd. De resultaten zijn verwoord in een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift (zie onder tab: 'Kwaliteit' voor literatuurverwijzing)

Infectie Preventie

In het arbobesluit afdeling biologische agentia, dat één op één  is over genomen van het Europese besluit  staat het volgende vermeld onder § 4. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek ...Artikel 4.91. Onderzoek en vaccins

  1. Iedere werknemer die is of kan worden blootgesteld aan biologische agentia wordt, in aanvulling op artikel 18 van de wet, in de gelegenheid gesteld bij de aanvang van de arbeid waarbij blootstelling kan ontstaan, een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.
  2. Iedere werknemer die een infectie of ziekte heeft opgelopen als gevolg van blootstelling aan een biologisch agens, wordt, in aanvulling op het eerste lid, tussentijds in de gelegenheid gesteld een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.
  3. Iedere werknemer die aan een zelfde biologisch agens is blootgesteld als gevolg waarvan een andere werknemer een infectie of ziekte heeft opgelopen, wordt, in aanvulling op het eerste lid, tussentijds in de gelegenheid gesteld een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.
  4. Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek vindt plaats met inachtneming van de praktische aanbevelingen, opgenomen in bijlage IV bij de richtlijn
  5. Indien het resultaat van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek daartoe aanleiding geeft, worden doeltreffende maatregelen genomen om schade voor de gezondheid van de betrokken werknemer door blootstelling aan biologische agentia te voorkomen.
  6. Voor zover mogelijk worden aan iedere werknemer die nog niet immuun is voor de biologische agentia waaraan hij is of kan worden blootgesteld, doeltreffende vaccins ter beschikking gesteld. Daarbij wordt bijlage VII bij de richtlijn in acht genomen.
  7. Op verzoek van de werkgever of de betrokken werknemer wordt het in dit artikel bedoelde onderzoek opnieuw uitgevoerd. Het resultaat van het hernieuwde onderzoek treedt in de plaats van het daaraan voorafgaande.
  8. Iedere werknemer heeft recht op inzage in het hem betreffende medisch dossier.
  9. De resultaten van het in dit artikel bedoelde arbeidsgezondheidskundig onderzoek worden in passende vorm geregistreerd en ten minste tien jaar na de laatste blootstelling of mogelijke blootstelling bewaard. In gevallen als bedoeld in artikel 4.90, vierde lid, worden de resultaten een navenant langere tijd doch niet meer dan veertig jaar bewaard.
  10. Iedere werknemer wordt geïnformeerd over de wijze waarop hij na beëindiging van de blootstelling in de gelegenheid wordt gesteld een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.

Infectie preventie caissonwerker

De caissonwerkers leven in een saturatie modus in een besloten ruimte. In saturatie omstandigheden is er sprake van hoge temperaturen, hoge vochtigheid en dus groeien bacteriën snel. Om de bacteriegroei in de hand te houden is een Health Surveillance programma opgezet. Om de drie dagen werden de bacteriën gekweekt op plaatsen zoals de douche, toilet en de bedden.

Daarnaast werden de oren zeer goed in de gaten gehouden. Oorinfectie kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de caissonwerker maar ook van het hele project. Oorinfecties zijn heel pijnlijk. De resultaten zijn samengevat in een wetenschappelijke publicatie (zie onder tab: 'Kwaliteit')

Verzuimbegeleiding

Spreekuur locatie

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) locatie Goes, ’s Gravenpolderseweg 114 4462 RA, afdeling Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie ,in het  souterrain, te bereiken via route 3 in het ziekenhuis.

Procedure verzuimbeleid:

De verzuimbegeleiding wordt uitgevoerd volgens het verzuimbeleid van de werkgever.

De ziek- en herstelmeldingen worden gedaan door de werkgever.

De werkgever beslist of de arbeidsongeschikte werknemer wordt begeleid door de   bedrijfsarts.

De werkgever stuurt een verzoek hiertoe  naar info@hyperbaarcentrum.nl . In de mail worden naam, adres, woonplaats van de arbeidsongeschikte werknemer aangegeven.

De bedrijfsarts geeft aan de organisatie een datum en tijdstip voor spreekuur contact.

De werkgever stelt de arbeidsongeschikte medewerker op de hoogte van de afspraak op het spreekuur met vermelding van datum, tijd en locatie.

Eventueel niet verschijnen van de opgeroepen medewerker wordt in rekening gebracht, tenzij er een gewichtige reden aan ten grondslag ligt.

De afspraak voor een eventueel vervolgconsult met de arbeidsongeschikte medewerker wordt door de bedrijfsarts zelf gemaakt, met een afschrift naar de werkgever.

De bedrijfsarts stuurt altijd een schriftelijke terugkoppeling met de mate van arbeidsongeschiktheid, de duur van de beperking, de beperking zelf en het (werk)advies.

De werkgever geeft opdracht voor het maken van een eventuele probleemanalyse (PA).

Na 25 weken overlegt de bedrijfsarts met de werkgever over het beleid ten aanzien van de arbeidsongeschikte werknemer.

Bij bereiken van 52 weken arbeidsongeschiktheid: einde jaar evaluatie door de werkgever.

Na 90 weken arbeidsongeschiktheid vindt een eindevaluatie (EV) door de bedrijfsarts plaats, met een medisch deel en een arbeidsgezondheidskundig deel. Beide documenten worden door de werknemer aan het UWV overlegd.

Financiën

Het uurtarief van de bedrijfsarts bedraagt € 125 exclusief omzetbelasting.

Voorbeelden van de meest voorkomende situaties: een spreekuur van 30 minuten kost € 62,50 exclusief omzetbelasting en een probleem analyse van 60 minuten kost € 125 exclusief

Management Keuring

De inhoud van dit item volgt later.

Reizigers Vaccinatie en Advisering

De inhoud van dit item volgt later.

Bedrijfsgeneeskundige Expertise bij Arbeidsconflicten

De inhoud van dit item volgt later.

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

Delta Medicine B.V.
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact
Zkn